Liên kết website

Trang nhất » Tin Tức » Giới thiệu

TRƯỜNG THPT CẦU GIẤY

Thứ năm - 07/04/2011 09:58
Trường THPT Cầu Giấy được thành lập ngày 27 tháng 04 năm 2007 theo Quyết định số 1690/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội với tổng diện tích đất của trường là 8787m2.

I. TÌNH HÌNH CHUNG
Trường THPT Cầu Giấy được thành lập ngày 27 tháng 04 năm 2007 theo Quyết định số 1690/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội với tổng diện tích đất của trường là 8787m2.
    Năm học 2007-2008  : Đội ngũ giáo viên được kiện toàn với 24 giáo viên ( trong đó có 07 thạc sỹ). Số cán bộ giáo viên và cán bộ quản lý được biên chế đủ ngay từ đầu. Phần lớn số giáo viên có tuổi nghề từ 5 – 7 năm trở lên, có kinh nghiệm trong công tác giáo dục. Năm học này có 10 lớp với 425 học sinh.
    Năm học 2008-2009  :  Bổ sung thêm 23 giáo viên các bộ môn trong đó có một Tiến sỹ, 05 thạc sỹ và một số thầy cô giáo ở trường chuyên các tỉnh, cũng như các thầy cô đã có kinh nghiệm giảng dạy và 100% thầy cô đạt chuẩn (13 trên chuẩn, 02 đang dự thi- chiếm 32,5%); cán bộ quản lý  02 đồng chí trên chuẩn. Năm học này có 22 lớp với 840 học sinh.
    Năm học 2009-2010 : Nguồn giáo viên được bổ sung, tăng cường, tổng số theo biên chế là 72 giáo viên (trong 20 thạc sỹ, tiến sỹ  và 3 đồng chí đang đang học). Chất lượng giáo viên nhìn chung khá, tỷ lệ trên chuẩn cao, sự hoà nhập về chuyên môn tốt, ngày một nhanh hơn. Năm học này có 32 lớp với 1325 học sinh.
    Năm học 2010-2011 : Đội ngũ giáo viên được bổ sung đủ về số lượng với 94 cán bộ giáo viên (31 Thạc sỹ, Tiến sỹ và 3 đồng chí đang theo học).  Nhìn chung đội ngũ đã có sự chuyển biến trong phương pháp làm việc và giảng dạy. Chất lượng đội ngũ được nâng lên, bước đầu đã có sự hoà nhập và năng động trong công tác.
    Tỷ lệ giáo viên trên chuẩn ngày càng cao. Kết quả giáo dục nói chung và giảng dạy nói riêng được khẳng định. Năm học này có 34 lớp với 1346 học sinh.

      Năm học 2010-2011 trường THPT Cầu Giấy được công nhận trường THPT đạt chuẩn Quốc gia.

II. VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ
1. Về việc triển khai và thực hiên quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở
a) Vai trò chỉ đạo của tổ chức Đảng, ban chỉ đạo thực hiện QCDC, chính quyền và các đoàn thể trong việc thực hiện QCDC trong đơn vị
Tiếp tục quán triệt đầy đủ nội dung Nghị định 87/2007/NĐ-CP Quy chế thực hiện dân chủ trong toàn cơ quan; Nghị định 71/1998/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ….
Tập trung triển khai thực hiện Quy chế dân chủ gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; bám sát Quyết định số 66-QĐ/BCĐcủa Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của tỉnh quy định tiêu chí đánh giá kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.
Tăng cường công tác đối thoại trực tiếp với cán bộ, đảng viên, cán bộ CNV trong toàn đơn vị, nhanh chóng giải quyết các vấn đề kiến nghị cán bộ CNV một cách hiệu quả.
Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong đơn vị đặc biệt là tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên. Quan tâm đảm bảo công việc, thu nhập cho cán bộ công nhân viên trong đơn vị.
Đưa  việc thực hiện QCDC vào nghị quyết chi bộ để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện và đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện cho thời gian tới. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát cũng thường xuyên được quan được quan tâm.
Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện QCDC chưa thành nề nếp, chưa thường xuyên;… Còn một bộ phận cán bộ, Đảng viên nhận thức chưa đầy đủ nội dung QCDC nên trong quá trình triển khai thực hiện còn lúng túng.
b)  Nhận thức của cán bộ, viên chức trong đơn vị đối với việc thực hiên QCDC
Các nội dung QCDC được các tổ chức đoàn thể của trường triển khai thực hiện khá tốt đã tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ năm học. Ban giám hiệu, các tổ trưởng chuyên môn và cán bộ CNV đều xác định được trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện QCDC, cụ thể :
Xây dựng kế hoạch cụ thể trong việc thực hiện QCDC theo từng nội dung như : phương pháp, hình thức công khai; xây dựng quy trình và tổ chức lấy ý kiến cán bộ, công chức…
Tổ chức lấy ý kiến cán bộ, công chức đóng góp điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc phù hợp với tinh thần Nghị định 71.
Xây dựng lịch và bố trí nơi tiếp công dân. Kịp thời giải quyết các đơn thư kiếu nại, tố cáo của công dân.
Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức ngay từ đầu năm học theo đúng theo quy định, đúng các hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.
c) Những vấn đề Đảng viên, cán bộ, giáo viên quan tâm
Cấp ủy và ban giám hiệu nhà trường luôn tạo điều kiện để phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong thực hiện QCDC. Từ đó, các tổ chức đoàn thể là nòng cốt trong thực hiện QCDC gắn với thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành, của nhà trường, như : cuộc vân động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”…
Ban giám hiệu, các tổ trưởng chuyên môn đã phát huy khá tốt vai trò của mình trong việc thực hiện QCDC. Tuy nhiên, còn một số vần đề cần được quan tâm như :
Công tác triển khai học tập ở một số tổ chuyên môn còn sơ sài, chưa đi vào chiều sâu, còn mang tính hình thức. Việc xây dựng kế hoạch không chi tiết, thiếu thực tiễn nên trong quá trình thực hiện còn nhiều vướng mắc.
Mặt khác, việc tham gia ý kiến đóng góp của cán bộ, viên chức trong các mặt hoạt động của đơn vị còn hạn chế. Ban thanh tra nhân dân chưa thực hiện hết vai trò kiểm tra, giám sát.
d) Hồ sơ triển khai thực hiện QCDC
Có đầy đủ hồ sơ triển khai việc thực hiện quy chế dân chủ
+ Quyết định thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) thực hiện QCDC  và phân công nhiệm vụ trong BCĐ.
+ Quy định chức năng nhiệm vụ, chế độ làm việc của đơn vị trường học.
+ Quy chế phối hợp giữa chính quyền và Công đoàn.
+ Quy định công khai tài chính và Quản lý tài sản công.
+ Quy định về công tác bảo vệ, quản lý và sử dụng tài sản.
+ Quy chế chi tiêu nội bộ, quy định về mức thi đua khen thưởng.
2. Về tổ chức, bộ máy của nhà trường
a) Lãnh đạo
Gồm 03 đồng chí : 01 Hiệu trưởng, 02 Phó Hiệu trưởng với quyền hạn và nhiệm vụ chính sau :
Xây dựng và tổ chức bộ máy nhà trường, lên  kế hoạch và tổ chức nhiệm vụ năm học.
Quản lý giáo viên, nhân viên; quản lý chuyên môn, phân công công tác, kiểm tra đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên. Thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên theo quy định của Nhà nước…
Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường. Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh. Tổ chức thcự hiện quy chế dân chủ trong nhà trường, công tác xã hội hoá giáo dục.  Chịu trách nhiệm trước cấp trên về toàn bộ các nhiệm vụ được giao.
b) Hội đồng trường
Nhà trường đã thành lập Hội đồng trường theo đúng quy định trong Điều lệ trường THPT. Hội đồng trường có chủ tịch, một đại diện của tổ chức Đảng, một đại diện của tổ chức Công đoàn, một đại diện của Ban giám hiệu nhà trường, đại diện giáo viên, một đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường.
c) Các tổ chuyên môn
Tổng số 06 tổ chuyên môn, 01 tổ Hành chính-VP
TT    Tên tổ    Số lượng CBGV    Ghi chú    
1    Toán-Tin    18    14 GV Toán, 04 GV tin (08 Thạc sỹ)    
2    Ngữ văn    11    11 GV ngữ văn (01 Tiến sỹ, 07 Thạc sỹ)    
3    Vật lý-KT    11    09 GV Lý, 02 Công nghệ (04 Thạc sỹ)    
4    Hoá-Sinh    14    07 GV Hoá, 07 GV Sinh (07 Thạc sỹ)    
5    Tiếng Anh    09    09 GV Tiếng anh (01 Thạc sỹ)    
6    Tổng hợp    14    04 GV Sử, 04 GV Địa, 02 GDCD, 04 GV Thể dục (03 Thạc sỹ)    
Tổng số    77        
d) Các tổ chức khác trong nhà trường
Chi Bộ Đảng
    Chi bộ Đảng được thành lập ngày 19 tháng 09 năm 2007 theo quyết định số 385-QĐ/QU của Quận uỷ quận Cầu Giấy, tổng số Đảng viên trong chi bộ hiện nay là 21 và có nhiều Đảng viên trẻ.
Chi bộ Đảng của trường luôn theo sát kế hoạch hoạt động của Quận uỷ quận Cầu giấy để làm tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng thời chi bộ cũng luôn quán triệt và phổ biến kế hoạch này tới từng cán bộ Đảng viên. Các cán bộ Đảng viên luôn là nhưng người thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, có lối sống trong sạch và lành mạnh, gương mẫu trong các hoạt động của nhà trường và chính quyền địa phương. Các Đảng viên trong chi bộ kiên quyết chống lại các biểu hiện có tính tiêu cực, chia rẽ sự đoàn kết trong Đảng và trong các tổ chức đoàn thể.
Công đoàn
    Tổng số công đoàn viên 96 (kể cả hợp đồng), trong đó nữ 72 (chiếm 76,5%). Công đoàn nhà trường luôn là nòng cốt trong việc hưởng ứng và đôn đốc các cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”; thực hiện nếp sống văn hoá công nghiệp gắn liền với Dân chủ - Kỉ cương - Tình thương - Trách nhiệm. Phát động phong trào thi đua Dạy tốt - Học tốt, phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”, phong trào xây dựng môi trường “Xanh-Sạch-Đẹp” và xây dựng gia đình nhà giáo văn hoá.
Trong các hoạt động xã hội từ thiện, nhân đạo, ủng hộ, giúp đỡ nhân dân các vùng bị thiên tai, lũ lụt,… Công đoàn đã vận động tốt cán bộ, giáo viên, nhân viên hưởng ứng các cuộc vận động của ngành và công đoàn ngành.
      Qua gần 4 năm hoạt động Công đoàn trường THPT Cầu Giấy đã không ngừng lớn mạnh, tích cực cùng với nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Sở Giáo dục, công đoàn ngành giáo dục giao phó. Năm học 2009-2010 công đoàn được cộng nhận là Công đoàn cơ sở vững mạnh.
Đoàn thanh niên công sản Hồ Chí Minh
Đoàn trường đã xây dựng kế hoạch hoạt động đoàn ngay đầu năm học, luôn bám sát chủ đề năm học của ngành, có kế hoạch tham mưu với BGH nhà trường tổ chức tốt các hoạt động học tập, bồi dưỡng chính trị, các nội quy, quy định của nhà trường và của Đoàn. Tuyền truyền, đấu tranh, phong, chống các tệ nạn XH,...  Củng cố nâng cao chất lượng các đội thanh niên xung kích, cờ đỏ trong nhà trường.
    Từ kế hoạch hoạt động của trường, của Đoàn trường chi đoàn cán bộ giáo viên đã xây dựng kế hoạch hoạt động để phối hợp  Đoàn thanh niên với các nhiệm vụ chính sau :
    - Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
    - Tăng cường tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lồng yêu nghề,…Phối hợp với các tổ chức đoàn thể của trường trong việc giáo dục học sinh chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước.
    - Thực hiện đúng quy chế chuyên môn, tiên phong đi đầu trong các hoạt động của nhà trường. Nâng cao trách nhiệm trong công việc, thường xuyên học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
Hội đồng thi đua và khen thưởng
    Hội đồng thi đua khen thưởng tư vấn về công tác thi đua khen thưởng trong nhà trường và hoạt động theo quy định và các hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, chuẩn thi đua khen thưởng của trường.
Hội đồng kỷ luật
    Ngay từ đầu năm học nhà trường thanh lập Hội đồng kỷ luật; Hội đổng kỷ luật có nhiệm vụ xét hoặc xoá kỷ luật đối với học sinh theo từng vụ việc. Hội đồng kỷ luật do Hiệu trưởng quyết định thành lập và làm chủ tịch, gồm: Hiệu trưởng, cố vấn Đoàn Thanh niên, giáo viên chủ nhiệm lớp có học sinh phạm lỗi, một số giáo viên có kinh nghiệm giáo dục và Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh của trường.
Mặt khác, Hội đồng kỷ luật có trách nhiệm xét và đề nghị xử lí kỉ luật đối với cán bộ, giáo viên, viên chức khác theo từng vụ việc. Các thành phần của Hội đồng này được thực hiện theo quy định của ngành và của pháp luật.

III. VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT

1. Diện tích khuôn viên, cảnh quan, môi trường sư phạm của trường
    Tổng diện tích đất của trường là : 8787m2
    Khuôn viên của trường có tường bao xung quang, đảm bảo yêu cầu về mỹ thuật và chắc chắn trong công tác bảo vệ.
    Mật độ cây xanh trong trường phù hợp, môi trường sạch sẽ và đẹp.
2. Phòng học và phòng làm việc, phòng thực hành thí nghiệm, phòng bộ môn, thư viện, phòng đa năng, phòng y tế
    Số phòng học văn hoá        : 27       Phòng học bộ môn Tin học     : 02
    Phòng học bộ môn Vật Lý    : 02        Phòng học Ngoại ngữ         : 01
    Phòng học bộ môn Hoá         : 02        Phòng học đa năng         : 01
    Phòng học bộ môn Sinh học     : 01        Phòng Thư viện             : 01
    Phòng Y tế                 : 01       Phòng Hiệu trưởng        : 01    
    Phòng Phó Hiệu trưởng        : 02       Phòng HĐGD            : 01
    Phòng truyền thống        : 01       Phòng đoàn TN            : 01
    Phòng nghỉ giáo viên         : 01       Phòng kế toán            : 01
    Phòng Công đoàn            : 01       Phòng thường trực bảo vệ    : 02
    Trong các phòng học, phòng chức năng đủ số bàn ghế theo đúng quy định, thoáng, hệ thống điện chiếu sáng hợp lý,…
3. Bếp ăn, khu để xe, sân chơi, bãi tập, nhà đa chức năng
    Bếp ăn (Cantin) : 01 phục vụ học sinh và giáo viên, đảm bảo vệ sinh ATTP
    Khu để xe : 03 (01 dành cho giáo viên, 02 dành cho học sinh) đảm bảo chất lượng, đủ diện tích phục vụ.
    Nha đa chức năng (Thể chất) : 01, khu sân chơi : 01
4. Trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập
    Máy chiếu : 05 cái (01 lắp phòng đa năng, 01 lắp phòng TN Vật lý, 01 lắp ở phòng TN Sinh, 02 để phục vụ các phòng học thông thường )
    Phòng thí nghiệm Vật lý, Hoá học, Sinh học : Đầy đủ các đồ dùng phụ vụ bộ môn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
    Nhà thể chất : Có tương đối đủ các trang thiết bị phục vụ bộ môn thể dục, giáo dục thể chất
    Thư viện : Diện tích 52m2, tổng số đầu sách của thư viện 2.975 cuốn, nội quy đầy đủ, rõ ràng. Nhà trường đã thành lập tổ công tác thư viện, từng học kỳ tuyên truyền tới học sinh số lượng sách, báo, tạp chí,…(đặc biết các loại sách, tạp chí mới phục vụ cho giảng dạy và học tập). Ban công tác thư viện có sổ theo dõi mượn sách, trả sách.
5. Kinh phí cho hoạt động giáo dục
    Kinh phí chi cho hoạt động giáo dục được lấy từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho nhà trường hàng năm và một phần huy động từ công tác xã hội hoá giáo dục. 

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

 
01:56 ICT Thứ sáu, 12/02/2016

Giới thiệu

Giới thiệu về lịch sử nhà trường

Giới thiệu về lịch sử nhà trường Giới thiệu về lịch sử nhà trường

Thành viên

Thống kê truy nhập

Đang truy cậpĐang truy cập : 1


Hôm nayHôm nay : 596

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 7769

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 641747

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Liên tục được cải tiến, sửa đổi bởi cả thế giới.

Được sử dụng miễn phí không mất tiền.

Được tự do khám phá, sửa đổi theo ý thích.

Phù hợp để học tập, nghiên cứu vì được tự do sửa đổi theo ý thích.

Tất cả các ý kiến trên